>

Farebné - Kanáriky

+ 421 948 952 257
Prejsť na obsah
Z obsahu www stránok:

Lipochrómové FK - Výstavná skupina I - VI


Tejto skupine hovoríme tiež: Skupina svetlá

Táto skupina vznikla s nedostatočného pôsobenia enzýmových faktorov, čo spôsobilo, že na perí nie je viditeľný melanín. Je to skupina svetlých FK, v ktorej rozoznávame dva druhy:
- s pigmentom - sú to FK vo farebnom základe žltom, červenom, slonovinovom základe žltom i červenom,
- bez pigmentu - sú to FK v základe dominantne alebo recesívne bielom.

Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby.I Žltá

Žltá farba má byť čistá a rovnomerne rozložená. V intenzívnej štruktúre má byť dostatočné množstvo žltej farby až do veľkých krídelných a chvostových pier.

V štrukturálnom vyfarbení (A, B, C), musí byť perie evidentne dobre vyfarbené. Svetlejšie operenie sa môže vyskytovať od nôh ku spodným chvostovým krovkám.
V mozaikovej štruktúre  majú byť vyfarbené jednotlivé zóny, ostatné perie je kriedovo bielej farby.
U neintenzívnych FK môže byť krídelné a chvostové perie svetlejšie, naplatí to však pre štruktúru intenzívnych FK.
Zobák, nohy a pazúry sú mäsitej farby. Akýkoľvek iný odtieň je neprípustný.


   
žltý intenzívny   -    žltý neintenzívny

   
žltý mozaikový CI   -   žltý mozaikový CIIII Červená

Ako v žltej farbe i vo farbe červenej sa vyžaduje čistota a rovnonernosť rozloženia červenej farby po celom tele.

V intenzívnej  štruktúre má byť sýto červené zafarbenie až do koncov krídelných a chvostových pier. Príliš svetlé operenie sa u týchto FK penalizuje. Nepripúšťa sa oranžove sfarbenie - z posudzovania sa vylučuje, resp. sa takýto FK posúdi, ako veľmi zle  sfarbený červený FK.

V neintenzívnej štruktúre má byť lemovanie pier dobre viditeľné a rovnomerne rozložené. V teto štruktúre existuje dvojaké vyfarbenie - s prítomnosťou plesne a tzv. perleťové. V neintenzívnej štruktúre sa pripúšťa svetlejšie operenie v krídelných a chvostových perách a od nôh k spodným chvostovým krovkám.
  
V mozaikovej štruktúre majú byť dobre vyfarbené jednotlivé zóny, ostatné perie musí byť kriedovo bielej farby.

   
červený intenzívny  -  červený neintenzívny

   
červený mozaikový CI   -   červený mozaikový CIIIII Dominantne biela

U týchto FK musí byť biela farba veľmi čistá s viditeľnými náznakmi žltej alebo oranžovej farby v letkách. V tejto farebnej skupine nerozoznávame štruktúru operenia A, B, C, lebo z dôvodu chýbajúceho pigmentu v štruktúre peria nemôže byť viditeľná.

Zobák, nohy a pazúry sú mäsitej farby.


dominantne bielyIV Recesívne biela

U týchto farebných kanárikoch musí byť biela farba čistá bez náznakov akejkoľvek farby. Týmto FK sa môže vo farbe udeliť najviac 52 bodov z možných 55. V tejto farebnej skupine nerozoznávame štruktúru operenia A,B,C, lebo z dôvodu chýbajúceho pigmentu štruktúra peria nemôže byť viditeľná.
  
Zobák, nohy a pazúry sú mäsitej farby.


recesívne biely


V  Slonovinovo žltá

Tento farebný ráz vznikol z dôvodu recesívnej mutácie na pohlavnom chromozóme, v kombinácii so žltou farbou. V dôsledku štrukturálnych zmien v bunkach pier, vznikla slonovinovo žltá farba, ktorá musí byť rovnomerne rozložená po celom tele FK. Táto mutácia sa môže vyskytovať i v skupine melaninových FK, kde nie je vždy dobre viditeľná. Najviac táto farba vyniká u lipochrómových FK.

U slonovinovo žltých FK napreniká žltá farba na povrch natoľko, ako u normálnych žltých FK. Pripomína jemný pastelový nádych na celom tele, ktorý spôsobuje u týchto FK viditeľnosť žltkastej a bielej farby. Niekedy sa týmto farebným kanárikom hovorilo lipochrom pastel. Na výstavách sa s nimi stretávame už i v mozaikovej štruktúre.

Štrukturálne vyfarbenie (A,B) - charakteristika ako u žltých FK s prihliadnutím na rovnomerné rozloženie slonovinovo žltej farby.

Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby.

     
   slonovinovo-žltý intenzívny    -    slonovinovo-žltý neintenzívnyVI  Slonovinovo červená

Tento farebný ráz vznikol (tak ako u slonovinovo žltej) z dôvodu recesívnej mutácie na pohlavnom chromozóme. V kombinácii s červenou farbou, v dôsledku štrukturálnych zmien v bunkách pier, vzniká slonovinovo červená mutácia. Lipochrómová farba peria je v dôsledku  jemného pastelového tónu viac rozptýlená. Môže sa vyskytovať i v skupine melanínových FK, kde nie je vždy dobre viditeľná tak, ako u lipochrómových FK. Na výstavách  v tejto skupine FK môžeme tiež vidieť, ale veľmi nevynikajú.
Červený faktor v tejto farebnej skupine spôsobuje vytvorenie ružovej farby, ktorá musí byť rovnakého odtieňa po celom tele FK. Niekedy sa týmto kanárikom hovorilo ružové FK. Tak ako u slonovinovo žltých mozaikových FK, i v tejto farbe v mozaikovej štruktúre nie sú až tak atraktívne.
Štrukturálne vyfarbenie (A,B) - ako v popise vyfarbenia u červených FK s prihliadnutím na rovnomerne rozdelenie ružovej farby v tejto skupine FK.

Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby.

    
      slonovinovo červený intenzívny   -    slonovinovo červený neintenzívny

Melanínové FK

Tejto skupine hovoríme tiež: "Skupina tmavých FK".

Sú opakom lipochrómových kanárikov. Melanín má byť dobre viditeľný u všetkých FK tohto druhu, mimo skupiny "INO", kde je melanín viditeľný len na prachovom perí, ktoré nie je predmetom posudzovania (pri nepravom ine). Pri posudzovaní sa zohľadňuje, popri melanínovej farbe, i farba lipochrómová v základe žltom, červenom, vrátane slonovinovej (v základe žltom i červenom) i v základe dominantne a recesívne bielom. Lipochrómová farba u týchto FK musí byť dobre viditeľná.

Túto skupinu rozdeľujeme do dvoch podskupín :
1. podskupina "Klasické melanínové FK" (1).
2. podskupina "Neklasické melanínové FK" (2-10).

Skupina: Klasické melanínové

Rozdeľujeme ich do štyroch radov (čierny, achátový, hnedý, izabelový), ktoré rozdeľujeme do dvoch skupín (označujeme ich číslicou "1"):
a.) zoxidované - rad čierny a hnedý - u týchto FK je sústredená prítomnosť eumelanínu, ktorý je prítomný v kricích perách po celej ich dĺžke. Vo veľkom perí (plecia, letky a chvost) je eumelanín silne rozložený s výnimkou lemovaných koncov týchto pier.
b.) zriedené - rad achátový a izabelový - u týchto FK je znížená prítomnosť eumelanínu. Prejavuje sa v kricích perách ako  prerušované čiarkovanie.

Každý farebný ráz, čierny i achátový, okrem dominantne a recesívne bielo čiernych a bielo achátových, môže byť vo farebnej štruktúre "A, B, CI, CII".
Rad čierny môže byť v neklasickom melaníne PASTEL (2), SIVO KRÍDLY (3), OPÁL (4), PHAEO (5), TOPÁS (7),  EUMO (8), ÓNYX(9), KOBALT (10), JASPIS (11) , a s doplňujúcimi faktormi INO (R), s optickym repraktifaktorom (S).
Rad achátový môže byť v neklasickom melaníne PASTEL (2), OPÁL (4), TOPÁS (7), EUMO (8), ÓNYX (9), KOBALT (10), JASPIS (11)  ( a s doplňujúcim repraktifaktorom (S).
Každý farebný ráz hnedý a izabelový, okrem dominantne a recesívne bielo hnedých a bielo izabelových, môže byť vo farebnej štruktúre "A, B, CI, CII".
Rad hnedý môže byť v neklasickom melaníne PASTEL, OPÁL, PHAEO, SATÉN, EUMO, ÓNYX, KOBALT, JASPIS.
Rad izabelový môže byť v neklasickom melaníne PASTEL, OPÁL (pre výstavy nežiaduce), SATÉN, JASPIS.

Skupina: Neklasické melanínové

Rozdeľujeme ich do desiatich skupín (pastel, sivo krídly, opál, phaeo, satén, topaz, eumo, onyx, kobalt, jaspis) a označujeme ich číslicou "2-11".
FK v neklasickom melaníne sa môžu vyskytovať vo všetkých farebných štruktúrach "A, B, CI, CII", nie však v základnej farbe bielej (dominantnej i recesívnej). V mozaikovej štruktúre v neklasickom melaníne vynikajú zvlášť FK TOPÁS, EUMO, ÓNYX, KOBALT, JASPIS s kombináciou "S" (optický repraktifaktor) vynikne veľmi dobre. Lemovanie pier v tomto prípade, dostáva zvláštnu perlivo sivú farbu.

Rad achátový je zoslabený čierny melanín, ktorý má jemné prerušované čiarkovanie, má nadočnicový prúžok a achátové fúzy.
Rád izabelový je zoslabený hnedý melanín s veľmi jemným hnedým prerušovaným čiarkovaním.
Čiarkovanie v rade čiernom je široké výrazne čierne, v rade hnedom je široké výrazne hnedé.

Skupinu neklasického melanínu popísujeme na inom mieste podrobnejšie. Jaspisové FK sa už nachádzajú v Čechách i na Slovensku.
Predpokladám, že tieto FK už budú vystavované pravidelne na naších i zahraničných výstavách.

Poznámka:
Na EXOTE 2009 v Olomouci boli vystavené 2 ks jednofaktorové od vystavovateľa L.Veselého. na ORNITE v Trenčiarnskej Turnej 2010 ho vystavovali dvaja chovatelia. Lubomír Veselý ČR (SF a DF) a Mgr. Michal Vojník SR (SF), v roku 2011 na EXOTE s nimi získal Mgr. M.Vojník Šampióna výstavy, 1. a 2.miesto a v roku 2012 na ORNITE v Trenčianskej Turnej s nimi Mgr. M. Vojník získal titul Majster SR a 1. a 2 .miesto.
A pretože v januári 2014 boli jaspisové FK uznané za nový farebný ráz - niet pochyb, že sa budú pravidelne zúčastňovať na všetkých výstavách.


Rad - Melanínové FK rozdeľujeme do 4 radov :
- rad  "čierny" - označovaný písmenom "a",
- rad  "achátový" - označovaný písmenom "b",
- rad  "hnedý" - označovaný písmenom "c",
- rad  "izabelový" - označovaný písmenom "d".

FK v rade čiernom a hnedom sa v niektorých štátoch C.O.M. označujú ako zoxidované a FK v rade achátovom a izabelovom sa označujú ako zriedené.1 melanin NORMÁL

Sú to všetky melaninové farebné kanáriky označované číslicou "1" v rade čiernom, achátovom, hnedom, izabelovom, vo farebnej štruktúre intenzívny, neintenzívny, mozaikový, kde v rade čiernom a achátovom (bez tukových farieb) sa môže vyskytovať doplňujúci faktor "S" - optický repraktifaktor (optický faktor modrý).
Všetky tieto malaninové farebné kanáriky sa môžu vyskytovať v kombinácii so všetkými základnými (lipochromovými) farbami I-VI, t.j. v kombinácii so:
   žltou,
   červenou,
   dominantne bielou,
   recesívne bielou,
   slonovinovo žltou,
   slonovinovo červenou.
F O T O G A L É R I A

1 melanin NORMÁL-rad čierny
    
žltočierny intenzívny  -  žltočierny neintenzívny


     
žltočierny mozaikový CI   -   dominantne bieločierny


    
dominantne bieločierny


     
červenočierny intenzívny   -   červenočierny neintenzívny


     
červenočierny mozaikový CI   -   červenočierny mozaikový CII


1 melanin NORMÁL-rad achátový


červeno achátový mozaikový CII


1 melanin NORMÁL-rad hnedý

 
žlto hnedý intenzívny   -  žlto hnedý neintenzívny


 
žlto hnedý mozaikový CI    -    žlto hnedý mozaikový CII


  
červenohnedý intenzívny   -   červenohnedý neintenzívny


  
červenohnedý mozaikový CI   -    červenohnedý mozaikový CI


   
                          dominantne bielohnedý   -    slonovinovo žltohnedý neintenzívny


  
slonovinovo žltohnedý intenzívny   -   slonovinovo žltohnedý neintenzívny1 melanin NORMÁL-rad izabelový

 
                                žlto izabelový intenzívny  -  žlto izabelový intenzívny


 
žlto izabelový mozaikový CI


  
červeno izabelový intenzívny  -   červeno izabelový neintenzívny


  
červeno izabelový mozaikový CI   -   červeno izabelový mozaikový CII


  
dominantne bielo izabelový   -   slonovinovo žltio izabelový


  
slonovinovo červeno izabelový intenzívny  -   slonovinovo červeno izabelový neintenzívny

2 melanin - PASTEL

Tento melanin sa označuje číslicou "2". Pre farebný ráz PASTEL je charakteristické zredukovanie a rozloženie feomelaninu. Je viazaný na pohlavie a je recesívny voči klasickému melaninu, ktorý zoslabuje. Melanin PASTEL sa javí ako nahnedastý závoj po celom povrchu tela FK. Najlepšie vyniká u intenzívnych FK. Očí sú tmavo čierne.

Skupina - čierny PASTEL - "a 2" :
Faktor PASTEL v čiernom rade spôsobuje "rozpustenie" kresby a transformuje čierny eumelanin v sivý antracitový. Toto zafarbenie sa nachádza i v letkách a chvostových perách, ktoré sú lemované bielou farbou. Čiarkovanie je úzke a prerušované, pokryté hnedým povlakom (závojom).
Nohy, pazúriky a zobák sú tmavo sivé, jednofarebné.

Skupina - achátový PASTEL - "b 2" :
Čiarkovanie je jemné, úzke a krátke, popolavo sivej farby, hnedé lemy sú široké, okrajové zóny na chvostovom perí i v letkách sú farby perlovo sivej. Charakteristická achátová kresba hlavy musí byť dobre viditeľná. Melaninová farba je svetlo sivá až hnedosivá, prachové perie je perlovo sivé.
Nohy, pazúriky a zobák majú byť rovnakej svetlej farby.

Skupina - hnedý PASTEL - "c 2" :
Hnedé melaninové čiarkovanie je vplyvom pôsobenia pastelového faktoru (závoja), takmer neviditeľné. Ten sa prejavuje na celom povrchu tela FK, vrátane krídelných a chvostových pier. Aj napriek pravidelnému rozloženiu hnedého povlaku, na tele FK je vždy viditeľná lipochrómová (základná) farba. U intenzívnych jednotlivcov je kresba čiastočne viditeľná.
Nohy, pazúriky a zobák majú byť jednofarebné, harmonizujúce s melaninovou farbou, ktorá je silne hnedá, vrátane prachového peria.

Skupina - izabelový PASTEL - "d 2" :
Čiarkovanie nie je rozpoznateľné z dôvodu rozpustenia melaninového pigmentu. Lemovanie je veľmi jemné. Hnedý závoj je rovnomerne rozložený, vrátane krídelných a chvostových pier. Prítomnosť pastelového faktora spôsobuje čiastočnú viditeľnosť kresby a to hlavne u intenzívnych a mozaikových FK.
Nohy, pazúriky a zobák sú svetlej farby.

F O T O G A L É R I A
2 melanin - PASTEL - rad čierny
Táto fotogaléria je prázdna.

2 melanin - PASTEL - rad achátový
Táto fotogaléria je prázdna.2 melanin - PASTEL - rad hnedý


  
žltohnedý PASTEL mozaikový CII   -   červenohnedý PASTEL mozaikový CI


  
červenohnedý PASTEL mozaikový CII   -   dominantne bielo hnedý PASTEL


   
recesívne bielohnedý PASTEL   -   slonovinovo žltohnedý PASTEL2 melanin - PASTEL - rad izabelový

  
žlto izabelový PASTEL intenzívny   -   žlto izabelový PASTEL mozaikový CI


  
červeno izabelový PASTEL intenzívny   -   červeno izabelový PASTEL mozaikový CII


  
dominantne bielo izabelový PASTEL   -   recesívne bielo izabelový PASTEL


  
slonovinovo žlto izabelový PASTEL neintenzívny   -   slonovinovo červeno izabelový PASTEL
3 melanin - SIVO KRÍDLY

   Faktor sivo krídly (3-predtým "T") sa nachádza v kombinácii s neklasickým melaninom PASTEL v rade čiernom. Je viazaný na pohlavie. Tento faktor je viditeľný len v letkách a chvostovom perí, kde vytvára perlovo sivé zóny uprostred týchto pier. Tieto zóny sú vytvorené dôsledkom zredukovania (zoslabenia) čierneho eumelaninu. Zosvetlený melaninový pigment, aký je na veľkom perí, musí byť i na chrbte. Chrbát nesmie byť čiarkovaný, ale má na ňom byť krátka oválna sivá harmonická kresba (elipsovitá, v tvare polmesiaca). Obruby letiek  a chvostových pier (hroty pier) sú tmavé, väčšie v letkách než v chvostovom perí. Hlava a boky musia byť sfarbené takým pigmentom ako chrbát. Charakteristické sfarbenie týchto FK je výrazné iba u samcov.

Nohy, pazúriky a zobák majú byť jednofarebné a tmavé. Oči sú tmavé - čierne.
Chybou je každá škvrnitosť, nevýrazné a nesymetrické zosvetlenie veľkých pier, chýbajúci kontrast medzi zosvetlenými oblasťami a hrotmi veľkých pier, nevýrazné zosvetlenie na hlave a chrbte, čiarkovaná kresba, svetlé nohy, pazúriky a zobák.

Sivo krídly

  
Žlto čierny PASTEL sivo krídly mozaikový CII   -   Červeno čierny PASTEL sivo krídly mozaikový CIIDominantne bielo čierny PASTEL sivo krídly
4 melanin - OPÁL

   Tento melanin sa označuje číslicou "4". Melanín OPÁL pôsobí protikladne proti červeno hnedému feomelanínu i proti hnedému eumelanínu čo spôsobuje, že na peri sa vytvára modrosivý závoj. Je to dôsledok pôsobenia uvedeného faktoru proti čiernemu eumelanínu na strieborno sivú farbu. Uvedený farebný tón je najviac viditeľný na vrchnej strane operenia. Spodná strana pier je tmavá. Aj napriek tomu, že sa faktor OPÁL vyskytuje v radoch "a - d", najviac vynikne v radoch "a" a "b" (čiernom a achátovom). V rade "d" (izabelovom) spôsobuje u FK stratu melanínu, preto sa nám FK javí ako lipochrómový vták. Momentálne sa zvažuje jeho uznanie i v rade izabelovom, čím bude možné týchto FK vystavovať a hodnotiť i v tejto skupine FK.
   Oči sú farby čiernej.

Skupina - čierny OPÁL - "a 4":
Čiarkovanie u týchto FK je modrosivé na modrastom základe. Toto čiarkovanie je úzke, neprerušované, bez hnedého lemovania. Prachové perie je tmavosivé až čierne. Lipochrómová farba, v dôsledku pôsobenia tmavého faktora, dobre vyniká.Nohy, pazúriky a zobák sú farby olovenej až čiernej.
Skupina - hnedý OPÁL - "c 4" :
Hnedý melanín je zredukovaný na minimum, čiarkovanie je sivohnedé na béžovo hnedom podklade s modrým nádychom.Nohy, pazúry a zobák sú svetlé, ako u hnedých FK.

Skupina - achátový OPÁL - "b 4":
Faktor OPÁL v achátovom rade spôsobuje, v dôsledku pôsobenia tohto faktoru proti čiernemu melanínu, zmenu melanínovej farby na farbu svetlosivú s modrastým nádychom. Prachové perie je svetlosivé. Kombinácia achátu s OPÁL-om vytvára modrosivé čiarkovanie, ktoré je úzke a prerušované. Charakteristické achátové znaky sú dobre viditeľné, čiarkovanie na bokoch tiež.Nohy, pazúry a zobák sú svetlejšie, ako v rade čiernom.

Skupina- izabelový OPÁL - "d 4":
Faktor OPÁL kumulovaný v izabelovom rade spôsobuje zánik hnedého pigmentu. Absencia takéhoto melanínu u FK spôsobuje to, že sa nám FK v tomto rade javí ako lipochrómový FK s modrastým nádychom (závojom). Tento jav sa najviac prejavuje v letkách a chvostovom perí.
Nohy,pazúriky a zobák sú svetlé.

F O T O G A L É R I A

4 melanín - OPÁL - rad čierny:


  
červeno čierny OPÁL mozaikový - CI   -   žlto čierny OPÁL Mozaikový - CI


4 melanín - OPÁL - rad achátový


  
žlto achátový OPÁL intenzívny   -   červeno achátový OPÁL CI  
červeno achátový OPÁL CII   -   dominantne bielo achátový OPÁL


  
recesívne bielo achátový OPÁL   -   červeno achátový OPÁL intenzívny


   
slonovinovo červeno achátový OPÁL intenzívny   -   slonovinovo červeno achátový OPÁL intenzívny


  
žlto achátový OPÁL CI   -   žlto achátový OPÁL CI


    
recesívne bielo achátový OPÁL   -   červeno achátový OPÁL CI


4 melanín - OPÁL - rad hnedý :


  
červeno hnedý OPÁL mozaikový- CI   -   červeno hnedý OPÁL mozaikový - CII


  
žlto hnedý OPÁL intenzívny   -   žlto hnedý OPÁL mozaikový - CI


4 melanín - OPÁL - rad izabelový :recesívne bielo izabelový OPÁL

5 melanin - PHAEO

   Neklasický melanin PHAEO sa označuje číslicou "5". Tento faktor sa dedí voľne a je recesívny voči klasickému melaninu. U tejto mutácii je charakteristické maximálne rozšírenie hnedého feomelaninu, dobre kontrastujúcom, vo forme šupinatej (srpovitej) kresby, ktorá musí byť pravidelná, dobre rozložená od zobáku, cez temeno hlavy, smerom ku kostrči, viditeľná i po bokoch a na krídelných krovkách. Melanin na bokoch necháva vynikať kresbu v hornej polovici operenia. Hnedá farba je na celom tele FK. V perí nie je prípustná akákoľvek stopa eumelaninu.
   Feomelanin je žltohnedý až červenohnedý a pôsobí na každý rad tmavej skupiny inak. V rade "a"  spôsobuje úzke čiarkovanie uprostried pier, lemovaných žlto alebo červene. V rade "c" sa vyskytuje najviac a  vytvára tu šupinaté lemovanie. V rade "b" a "d" je melanin potlačený na minimum, na povrchu pier už nie je viditeľný a preto sa v týchto radoch FK nevystavujú. Prachové perie je béžové, krídla a chvost sú  ohraničené hnedým lemovaním čo najsýtejšej farby. Intenzívne PHAEO FK majú inú štruktúru peria (krátke a úzke čiarkovanie) a preto vykazujú výraznejšiu kresbu na rozdiel od neintenzívnych FK.

Zobák,nohy a pazúriky sú svetlé, oči rubínovo červené.
Za hrubú vadu sa pokladá čistá svetlá hlava, bez príznaku melaninu, zvlášť okolo zobáku a očí, ako aj svetlý chvost. Samice sú lepšie vyfarbené ako samce.


5 melanin - PHAEO:


 
žltý PHAEO neintenzívny   -   žltý PHAEO mozaikový CI


  
červený PHAEO intenzívny   -   červený PHAEO mozaikový CI


  
červený PHAEO mozaikový CII   -   recesívne biely PHAEOslonovinovo žltý PHAEO neintenzívny

6 melanin - SATÉN

   Faktor SATÉN sa označuje číslicou "6". Je viazaný na pohlavie. Voči klasickému melaninu je recesívny. Vyskytuje sa vrade izabelovom ("d"). Vplyvom tejto mutácie úplne zanikol čierny eumelanin a maximálne je zoslabený i feomelanin. Izabelová kresba je rozmazaná (takmer neviditeľná), alebo len veľmi slabo viditeľná. Pri posudzovaní sa prihliada, aby kresba bola jemná, krátka, béžovej farby, tenké čiarkovanie, jemné a prerušované. Každá iná kresba, resp. žiadna kresba, sa penalizujú. Kresba musí byť dostočne viditeľná  taktiež na bokoch. Letky a chvostové perie majú byť vyfarbené béžovo so svetlým lemovaním. Oči sú červené.

Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej farby.

6 melanin - SATÉN-len v rade izabelovom:

  
žltý SATÉN intenzívny   -   žltý SATÉN mozaikový CI


  
žltý SATÉN mozaikový CII   -   červený SATÉN mozaikový CI


  
červený SATÉN mozaikový CII   -   dominantne biely SATÉN


  
slonovinovo žltý SATÉN intenzívny   -   slonovinovo žltý SATÉN neintenzívny

7 melanin - TOPÁS

   Tento neklasický melanin sa označuje číslicou "7". Táto skupina FK je charakteristická pre modifikáciu malaninových FK tvorenú eumelaninom, ktorý je koncentrovaný v kanálikoch malých i veľkých pier. Nachádza sa v rade čiernom "a", v rade achátovom "b" a v rade hnedom "c". Prítomnosť eumelaninu zanecháva široké, jasné kontúry na veľkých (krídla i chvost) i malých perách (krycie perie). Ak sa v tomto sfarbení vyskytne i optický faktor modrý, FK vyniká vo farbe a to zvlášť pri mozaikovej kresbe, kde vytvára lepší kontrast s úrovňou kresby.
   Oči sú čiernej farby v rade hnedom tmavo červené.

Skupina radu čierneho - "a 7":
Kresba je typická, ako pri klasickom melanine čierneho radu. Farebne sa približuje až k čokoládovo černej farbe, pokožka je farby gaštanovej. Minimálna prítomnosť feomelaninu vytvára dobrý kontrast medzi širokým svetlým lemovaním pier v krídlach, chvoste a krycom perí s úzkym čiarkovaním. Úzke čiarkovanie musí byť dobre viditeľné na bokoch a hlave.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby. Oči sú farby čiernej. Krídla a chvost majú dobre vyznačenú kresbu s koncovým svetlým lemovaním. Stehna sú svetlo sivej farby.

Skupina radu achátového - "b 7":
Kresba je menej tmavá, ako pri čiernom rade, je farby antracitovej, čiarkovanie je tenké a krátke. Prítomnosť feomelaninu je možno najviac obmedzená. Obrysy pier sú široké a jasne svetlé. Čiarkovanie na bokoch je dobre vyznačené.
Zobák, nohy a pazúriky sú jasne svelej mäsovej farby. Oči sú čiernej farby. Krídla a chvost majú dobre vyznačenú kresbu.
Poznámka : Pri mozaikových FK mutácie TOPÁS, za prítomnosti optického repraktifaktora, je povolené lemovanie peria perlovo sivou farbou. Považuje sa to za samozrejmosť.

Skupina radu hnedého - "c7":
Kresba je farby hnedej, čiarkovanie je široké, dlhé dobre zarovnané. Je viditeľná absencia phaeomelaninu, čo umožňuje dobrý kontrast a zvýrazňuje jasne svetlé obrysy pier na  krídlach, chvoste a krycom perí. Čiarkovanie na bokoch je dobre vyznačené.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby. Chrbtová línia je svetlá, oči sú tmavo červené.

F O T O G A L É R I A

7 melanín - TOPÁS-rad čierny:


červeno čierny TOPÁS mozaikový CII


7 melanín - TOPÁS-rad achátový:

  
žlto achátový TOPÁS neintenzívny   -   žlto achátový TOPÁS mozaikový CI


  
žlto achátový TOPÁS mozaikový CII   -   červeno achátový TOPÁS mozaikový CI


  
červeno achátový TOPÁS mozaikový CII   -   recesívne bielo achátový TOPÁS


7 melanín - TOPÁS - rad hnedý:


dominantne bielo hnedý TOPÁS

8 melanin - EUMO

   Táto skupina neklasického malaninu sa označuje číslicou "8". Zatiaľ túto mutáciu poznáme v rade čiernom "a", hnedom "c" a achátovom "b".  Charakteristické pre túto skupinu FK je výrazná lipochromová farba pozdĺž celého tela. FK v rade čiernom a achátovom majú maximálne redukovaný čierny eumelanin a v rade hnedom chýba hnedý eumelanin. U týchto FK celkom nie je prítomný feomelanin.  Sú to nádherné FK, ktoré vynikajú v strieborno sivej farbe a to zvlášť v mozaikovej štruktúre. U melaninu EUMO je charakteristické zvýraznenie lipochromovej farby v dôsledku chybajúceho eumelaninu i feomelaninu tak, ako je to vyššie popísané.
   Oči sú tmavo červené.

Skupina radu čierneho - "a 8":
FK v čiernom rade skupiny EUMO majú zredukovaný čierny eumelanin a jednoznačne u nich chýba i feomalanin, čo u FK v tomto rade spôsobuje sivo čierne sfarbenie. Čiarkovanie je dlhé, široké a rovné, je farby strieborno sivej. U každej farebnej štruktúre (A, B, CI, CII), musí byť toto strieborno sivé čiarkovanie.  V lipochrome musí sa toto zafarbenie prejavovať vo výraznom žiarivejšom tóne.
Zobák, nohy a pazúry sú mäsitej farby - svetlejšie ako u klasických malanínových FK. Oči sú tmavo červené.

Skupina radu achátového - "b 8":
FK v tomto rade majú FK redukovaný čierny eumelanin, vďaka ktorému sa po celom tele odráža (vytvára) tmavo sivá farba. Zároveň absencia feomelaninu spôsobuje, že v tejto skupine FK touto kombináciou umožňujú, resp. dovoľujú prítomnosť jasnej farby v základe žltom, červenom alebo bielom. Oči sú svetlo červené.
Čiarkovanie je rovné, úzke, siaha do končekov pier, je prerušované a nesmie chýbať ani na bokoch ani na chrbte a musí byť rovnaké. Krídelné a chvostové perá majú rovnaké základné zafarbenie, ktoré je lemované sivou farbou. Túto skupinu FK si môžeme ľahko zameniť so skupinou PASTEL a TOPÁS. Achátové znaky sú veľmi málo viditeľné.
Zobák, nohy a pazúry sú veľmi svetlé.

Skupina radu hnedého - "c 8":
FK v hnedom rade skupiny EUMO, majú redukovaný hnedý eumelanin, čo je jasne viditeľné, a chýba i feomelanin, čo spôsobuje, že v tejto skupina u FK táto kmbinácia zvýrazňuje jasnú lipochromovú farbu v základe žltom, červenom i bielom. Toto sa v tejto skupine FK veľmi cení. Hnedé čiarkovanie je široké, dlhé a rovné. Čiarkovanie sa vyskytuje aj na chrbte a bokoch. Pera krídiel a chvostové perá sú dobre ohraničené.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby. Oči sú tmavo červené.

F O T O G A L É R I A
8 melanin - EUMO-rad čierny:


žltočierny EUMO neintenzívny

8 melanin - EUMO-rad achátový:

Táto fotogaléria je prázdna. (Pre pridanie nových fotiek kliknite na tlačidlo Správa fotiek.)

8 melanin - EUMO-rad hnedý:

  
žltohnedý EUMO mozaikový CII


červenohnedý EUMO mozaikový CIdominantne bielohnedý EUMO

9 melanin - ÓNYX

   FK v tomto neklasickom melanine boli vyšľachtené a uznané medzi poslednými FK a označujú sa číslicou "9". Zatiaľ ich poznáme v rade čiernom "a", hnedom "c" a achátovom "b". U týchto FK chýba prítomnosť feomelaninu, avšak na druhej strane je u nich nádmerná prítomnosť eumelaninu, čo sa prejavuje tým, že u FK s dobrou kresbou je tento eumelanin veľmi dobre viditeľný na chrbte a bokoch. Takáto kresba je veľmi výrazná u všetkých typoch FK tejto skupiny. Tento jav vytvára jednoliatu farbu, ktorá je tmavšia na hlave, krku a chrbte. Skupina FK ÓNYX je recesívna proti klasickému melanínu. Očí sú tmavo čierne.

Skupina radu čierneho - "a 9":
V dôsledku chýbajúceho feomelaninu, je malaninová farba taká tmavá, že sa javí ako dýmová a to zvlášť na krídelných a chvostových perách. Táto farba musí byť jednoliata. Čiarkovanie je širšie a výraznejšie než u klasického malaninového sfarbenia, ktoré prechádza cez celú hlavu po celej hornej časti tela. Na bokoch je čiarkovanie antracitovej farby.
Zobák, nohy a pazúriky sú najtmavšej antracitovo čiernej farby. Oči sú tmavé. Žiadne iné zafarbenie sa nepripúšťa.

Skupina radu achátového - "b 9":
Tak, ako v rade čiernom a hnedom, i v tomto rade nie je prítomný feomelanin, čo spôsobuje výrazné tmavo sivé čiarkovanie na perí. Na hlave je čiarkovanie hustejšie, tmavšie, ako u FK s klasickým melaninom. Toto sa prejavuje i na krku. Perie v krídlach i chvoste je rovnako sfarbené.
Zobák, hohy a pazúriky sú farby mäsitej. Oči sú čierne. Každá prítomnosť feomelaninu sa trestá.

Skupina radu hnedého - "c 9":
Neprítomnosť feomelaninu spôsobuje hnedo béžové zafarbenie krídelných a chvostových pier. Na bokoch je zafarbenie dobre viditeľné, je jasnej farby na svetlom podklade. Na hlave nesmie chýbať závoj a nepripúšťa sa svetlé sfarbenie.
Zobák, nohy a pazúriky sú vo farbe pokožky. Oči sú tmavé.

F O T O G A L É R I A

9 melanin - ÓNYX-rad čierny:


žltočierny ONYX mozaikový CI


červenočierny ONYX mozaikový CI


recesívne bieločierny ONYX


9 melanín - ÓNYX-rad achátový:


červeno achátový ONYX mozaikový CI


červeno achátový ONYX mozaikový CII


9 melanin - ÓNYX-rad hnedý:


červenohnedý ONYX mozaikový CI


červenohnedý ONYX mozaikový CII
10 melanin - KOBALT

Skupina KOBALT s neklasickým melaninom, bola vyšľachtená a uznaná v rámci C.O.M. ako jedná z posledných. Označuje sa číslicou "10". Zatiaľ sa nachádza v rade čiernom "a", achátovom "b" a v rade hnedom "c". Mutácia KOBALT sa vyznačuje silnejším uložením melaninu na ploche tela FK. Preto plošný melanin, na rozdiel od klasického melaninu, je rovnako rozložený v celom podbruší až ku kloake, čo platí i v mozaikovej farebnej štruktúre u týchto FK. Koncentrácia melaninu ku špičke peria spôsobuje, že v dôsledku prekrytia lipochromovej farby s plošným melaninom, tieto sú matnejšie a menej svietia. Kresliaci melanin je nedotknutý vlastnosťami kobaltu. Dedičnosť u týchto FK je voľná a recesívna oproti FK s klasickým melanínom.

Skupina radu čierneho - "a 10":
U čiernych kobaltových FK sa vyžaduje maximum melaninu. Široko preníkajúca kresba je čierna na tmavom plošnom melanine. Veľké perie je čierne. Intenzívny FK vykazuje, na základe skladby peria, užšiu kresbu. Neintenzívny FK, so širším a dlhším perím, sa vyznačuje výraznejšou kresbou. V mozaikovej štruktúre FK mení vzhľad tým, že v dôsledku zvýšeného uloženia melaninu, je hrudná a kloaková oblasť preniknutá melaninom. Mozaiková štruktúra je tu slabo viditeľná. Široké perie vedie tiež k výraznejšej kresbe u FK v štruktúre "A" i "B". Oblasti sýtych farieb sú zreteľne znižené.
Zobák, nohy a pazúriky sú čierne, oči sú tmavé.

Skupina radu achátového - "b 10":
Eumelaninová kresba je rovnomerne rozložená, ako u achátového radu FK s klasickým melaninom. Čierny eumelanin pôsobí rozptýlene na vonkajšiu kresbu po celom perí. Pre FK typu KOBALT je typická jeho redukovaná činnosť a pretože u achátov je v rozpustenom stave i napriek tomu je dobre viditeľný, špeciálne na dolných častiach tela, ale mimoriadne najviac v tejto kategórii na spodnej časti brucha. Čierny eumelanin je rozptýlený a jeho farba sa podobá grafitovému odtieňu. Vplyvom pôsobenia tohto faktora je lipochromová farba, u týchto FK, slabo viditeľná alebo vôbec nie je viditeľná.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsitej farby, oči sú tmavé.

Skupina radu hnedého - "c 10":
Hnedá kresba je rovnaká, ako u klasických melaninových FK – široká a súvislá. Melanin je rozložený po celom chrbte, až do končekov pier v letkách a chvoste. Zdôraznený je hlavne na hrudi, bokoch a dolnej časti brucha a vytvára tak čo najtmavšiu podkladovú hnedú farbu. Zobák, nohy a pazúriky sú hnedastej farby. Chybou je užšia alebo prerušovaná kresba a príliš svetlý zobák, svetlé nohy a pazúriky.


F O T O G A L É R I A

10 melanín - KOBALT-rad čierny:


žlto čierny KOBALT neintenzívny - vľavo


červeno čierny KOBALT mozaikový CI (vľavo)


dominantne bielo čierny KOBALT (vľavo)

10 melanín - KOBALT-rad achátový:

Táto fotogaléria je prázdna. (Pre pridanie nových fotiek kliknite na tlačidlo Správa fotiek.)


10 melanin - KOBALT - rad hnedý:


červeno hnedý KOBALT mozaikový
Melanín JASPIS - 11 podľa COM

Všeobecne o jaspisových kanárikoch

           Jaspisová mutácia, ktorá pôsobí na klasický melanín, spôsobuje pozoruhodne dobré zriedenie na štruktúru čierneho či hnedého melanínu. Melanínové čiarkovanie je zredukované natoľko, že vytvára nádhernú škvrnitú jaspisovú kresbu. Dá sa povedať, že táto kresba je umeleckou kresbou (articulier). Melanín je prítomný pozdĺž celého chrbta a je zvýraznený  okraj každého pera tak na chrbte, ako i na spodnej časti. Zriedenie je viditeľné pozdĺž každého perá na chrbte  a rozprestiera sa vo všetkých smeroch k okrajom pera , kde je viditeľný príjemný kontrast. Kým na chrbte vyniká príjemné jaspisové čiarkovanie, letky a chvostové perá sú jasnej farby, pretože je v nich najviac zredukovaný melanín. Pero je vo farbe zodpovedajúcej typu, ako u klasických kanárikov. Ďalším znakom je veľké zredukovanie melanínu v oblastiach primárnych letiek a krovkách, ktoré je viditeľné v tvare krídla. Také sfarbenie, ako sa nachádza u jaspisových FK, nemá žiadna iná mutácia farebných kanárikov.
Rohovinové častí sú ovplyvnené zriedením v rovnakom pomere ako operenie. Avšak strata zoxidovania nie je úplná, ako to môžeme vidieť u jaspisov rady čiernej, kde je zoxidovanie  veľmi dobre vidieť na zobáku, pazúrikoch a nohách.
Ďalšou charakteristikou je extrémne zníženie farebnosti v krídlach, čo sa označuje názvom „patron alaire“. To sa vyznačuje tým, že chýba melanín v centrálnej časti ručných letiek, tento účinok je viditeľný i vo veľkom chvostovom operení, kde nie je takmer žiadny melanín.
„Patron alaire“  je viac viditeľné u samcov, než u samíc a to v troch zónach v melaníne a intenzite v lipochróme. V týchto zónach sa vyskytujú z dôvodu dedičnosti čiastočnej dominancie tým, že fenotypy homozygotných  sa líšia od iných typov homozygotných kanárikov. Táto farba u jaspisových kanárikov je typická a nie je zameniteľná s inými existujúcimi mutáciami farebných kanárikov. Phaeomelanín nie je ovplyvnený, alebo zmenený jaspisovou mutáciou. Je nežiadúci. Pre lipochróm je značné to, že sa prejavuje v brilantnom a ostrom odtieni, pretože je tu znížený eumelanín a jeho absencia  je preto dobre viditeľná.
Pokiaľ ide o lipochróm, u jaspisov sa môžeme stretnúť so žltým, červeným (i slonovým) lipochrómom a to v troch kategóriách. Rovnako jaspisové kanáriky môžu byť v lipochróme biele (recesívne alebo dominantné). V súčasnosti sú jaspisové kanáriky uznané v rade čiernom, hnedom a achátovom.

Oficiálny štandard jaspisových kanárikov

Najčastejšie chyby, ktoré znižujú hodnotenie u Jaspisových kanárikov :
 • Prítomnosť peria klasických melanínových kanárikov jednotlivých mutácií (perie bez vytváraných zón predpísaných pre jaspisové FK),
 • Depigmentácia, najmä na hlave a krku, pod krkom a okolo oči,
 • Letky a chvostové perá príliš depigmentované pozdĺž celej dĺžky,
 • Lipochrómová farebnosť v letkách a iných častí mimo vymedzených zón u mozaikových FK.

Kritériá pre posúdenie  Jaspisových FK


Rád čierny SF:

 • V čiernom rade vo fenotype je pre jaspisových FK charakteristické zriedenie oproti čiernej v klasickom melaníne, s naznačením jemnej plesni na hlave, krku a chrbte,
 • Farba operenia je s dobrým kontrastom na chrbte pozdĺž perí, je zvýraznená na jeho hranách s prítomnosťou eumelanínu, bez prítomnosti (slabej viditeľnosti) phaeomalanínu. Táto extrémna absencia phaeomelanínu je najviac výrazná v chvostovom perí a ručných letkách, čo je pre mutáciu Jaspis charakteristické,
 • Stehná majú zjavné eumelaninové prúžky, uprednostňovať budeme tých, ktorí majú dobre čiarkovanie na bokoch, ktoré má byť široké a dlhé,
 • Škvrny sú viditeľné na priereze  pod chvostovým perím.
 • Oči sú čierne, nohy, zobák a pazúriky tmavé tak, ako je to možné.
 • Vyfarbenie vo fenotype je zvýraznené obdobne, ako pre všetky mutácie FK s výnimkou mutácie Phaeo. Je výhodné u jaspisových FK keď sú s modrým optickým faktorom =  kde nie je viditeľný phaeomalanín a toto spôsobuje, že kanáriky sú krajšie a obzvlášť vynikajú v mozaikovej kategórii, kde je tento kontrast najviac viditeľný.

Hlavné nedostatky:
 • Nadmerná prítomnosť phaeomelanínu najmä v mozaikovej kategórii,
 • Viditeľné polmesiačiky v kresbe s viditeľným phaeomelanínom, alebo príliš vysoké zriedenie stredu peria,
 • Melanín v operení nie je ovplyvnený dotatočným zriedením alebo ak je depigmentované  biele perie (špinavo biele).
 • Nadmerné rozšírené zníženie melanínu, ktoré sa rozprestiera po vrchnej strane peria., alebo ak vrchná časť trochu oxiduje.
 • Pokiaľ ide o lipochróm, môžeme sa stretnúť u Jaspisových kanárikov v rade čiernom v žltom a červenom lipochróme (aj so slonovinovým) a v troch kategóriách A, B, CI, CII, rovnako ako biele (recesívne alebo dominantné).

V závislosti na kategóriu  a lipochróm sa čierne Jaspisové FK delia na:

 • Žlto-čierny  Jaspis SF  intenzívny
 • Slonovinovo žlto-čierny  Jaspis SF  intenzívny
 • Žlto-čierny  Jaspis SF  neintenzívny
 • Slonovinovo žlto-čierny  Jaspis SF  neintenzívny
 • Žlto-čierny  Jaspis SF  mozaikový
 • Slonovinovo žlto-čierny  Jaspis SF  mozaikový
 • Červeno-čierny  Jaspis SF  intenzívny
 • Slonovinovo červeno-čierny  Jaspis SF  intenzívny
 • Červeno-čierny  Jaspis SF  neintenzívny
 • Slonovinovo červeno-čierny  Jaspis SF  neintenzívny
 • Červeno-čierny  Jaspis SF  mozaikový
 • Slonovinovo červeno-čierny  Jaspis SF  mozaikový
 • Dominantne bielo-čierny Jaspis SF
 • Bielo-čierny Jaspis SF

Pre melanín sa udeľuje 30 bodov:

Hodnotenie výborný: (29 bodov)
Eumelaninové čiarkovanie musí byť súmerné, tmavo sivej farby, na melanínovom pozadí (melanínové čiarkovanie - prúžky pozdĺž celého peria od okraja).
   Maximálna oxidácia v operení.
   Viditeľná absencia phaeomelanínu.
   V kresbe veľkého krídelného peria (patron alaire) a v kresbe chvostového peria, je na ich špičkách viditeľné tmavšie zafarbenie, ostatná časť tohto operenia je zoxidovaná (oveľa svetlejšia). V prostriedku krídelného operenia je vytvorené zrkadielko, ktoré smie byť viditeľné v primárnom a terciárnom operení, keď nie je krídlo roztiahnuté.
   V chvostovom perí bude viditeľný lipochróm na vonkajšku operenie, nesmie byť viditeľný v strede chvosta.
   Farba rohovinových častí (pazúriky, zobák) majú byť podľa možnosti čo najtmavšie, ak je to možné.

Hodnotenie dobrý: (27-28 bodov)
Široké a dlhé čiarkovanie s prítomnosťou eumelanínu na melanínovom pozadí.
   Nepatrná prítomnosť phaeomelanínu.
   Prítomnosť lipochrómu, ktorý presahuje povolené miesto musí byť príliš malá.
   Rohovinové časti majú byť čierne.

     Hodnotenie dostačujúci: (24-26 bodov)
Eumelanínové čiarkovanie krátke a úzke.
   Slabé zoxidovanie.
   Prítomnosť phaeomelanínu.
   Lipochromové zóny výrazne presahujú predpísané miesta alebo pokrývajú príliš malé oblastí.
   Rohovinové časti sú veľmi svetlé.

Hodnotenie nedostačujúci: (18-23 bodov)
Tenké a nesúvislé eumelanínové čiarkovanie na niektorom melanínovom pozadí.
   Veľmi nízke zoxidovanie.
   Nadmerné množstvo phaeomelanínu v operení.
   Melanín v operení nezodpovedajúci danej mutácii.
   Biele perie.
   Kresba krídla pretiahnutá na sekundárne a terciálne operenie, alebo absentujúca kresba.
   Lipochróm v perí rozšírený až do jeho stredu.
   Jasné rohovinové časti.

Rad hnedý SF:

Hnedá mutácia má zoxidovaný (zoslabený) melanín oproti klasickým melanínovým  kanárikom, čo v dôsledku vytvára u nich kresbu tenkých čiarok na hlave, krku a na chrbte sivasto hnedého tónu (perlivo hnedej farby), ktorá sa rozprestiera pozdĺž okraja chrbta a pozdĺž celého peria. Toto vyfarbenie  dodáva dobrý farebný kontrast v operení medzi okrajmi pier na chrbte a zvyškom operenia. Je viditeľná extrémna redukcia na primárnych letkách v chvoste, čo je charakteristické pre danú mutáciu. Na slabinách je viditeľný eumelanín a budeme si ceniť jedincov, ktorí majú dobre čiarkovanie na bokoch (široké a dlhé). Tento eumelanín je dobre viditeľný aj pod chvostovým perím.
Oči sú čierne.
Nohy, zobák a pazúriky sú rovnako sfarbené, ako u klasicky melanínových hnedých FK.
Ideálna kresba tohto fenotypu  je  maximum hnedého eumelanínu s prepojením sivohnedého melanínového čiarkovania, ktoré má byť čo najdlhšie a čo najširšie.
Vážne nedostatky, ktoré sa môžu u tejto mutácie vyskytnúť je nedostatok zriedenia melanínu (zoslabenia), alebo depigmentácia bieleho operenia (špinavé).
Prílišné rozšírenie a prílišné zníženie melanínu (vonkajšie zrkadielka v krídlach), ktoré sa predlžuje až na sekundárne perie. Pokiaľ ide o lipochróm môžeme sa  stretnúť u hnedého Jaspisa so žltým, červeným (tiež slonovinová žltým a slonovinovo červeným), ako aj v štruktúre intenzívnej, neintenzívnej a mozaikovej, rovnako ako i biely (recesívne alebo dominantne).

V závislosti na kategóriu  a lipochróm, sa hnedé Jaspisové FK delia na:

 • Žltohnedý Jaspis SF intenzívny
 • Slonovinovo žltohnedý Jaspis SF intenzívny
 • Žltohnedý Jaspis SF neintenzívny
 • Slonovinovo žltohnedý Jaspis SF neintenzívny
 • Žltohnedý Jaspis SF mozaikový
 • Slonovinovo žltohnedý Jaspis SF mozaikový
 • Červenohnedý Jaspis SF intenzívny
 • Slonovinovo červenohnedý Jaspis SF intenzívny
 • Červenohnedý Jaspis SF neinentenzívn
 • Slonovinovo červenohnedý Jaspis SF neintenzívny
 • Červenohnedý Jaspis SF mozaikový
 • Slonovinovo červenohnedý Jaspis SF mozaikový
 • Dominantne bielohnedý Jaspis SF
 • Bielohnedý Jaspis SF

Pre melanín sa udeľuje 30 bodov:

Hodnotenie výborný: (29 bodov)
Eumelaninové čiarkovanie musí byť súmerné, tmavo sivej farby, na melanínovom pozadí (melanínové čiarkovanie - prúžky pozdĺž celého peria od okraja).
   Maximálna oxidácia v operení.
   Viditeľná absencia phaeomelanínu.
   V kresbe veľkého krídelného peria (patron alaire) a v kresbe chvostového peria je na ich špičkách viditeľné tmavšie zafarbenie, ostatná časť tohto operenia je zoxidovaná (oveľa svetlejšia). V prostriedku krídelného operenia je vytvorené zrkadielko, ktoré smie byť viditeľné v primárnom a terciárnom operení, keď nie je krídlo roztiahnuté.  Kresba by nemala byť viditeľná v sekundárnom a terciárnom perí, keď je krídlo rozložené.
   Rohovinové časti sú mäsovo hnedé.

Hodnotenie dobrý: (27-28 bodov)

   Široké a dlhé čiarkovanie s prítomnosťou eumelanínu na melanínovom pozadí.
   Prítomnosť lipochrómu, ktorý presahuje povolené miesto musí byť príliš malé.
   Rohovinové časti majú byť hnedé

    Hodnotenie dostačujúci: (24-26 bodov)
Eumelanínové čiarkovanie krátke a úzke.
   Slabé zoxidovanie.
   Lipochromové zóny výrazne presahujú predpísané miesta alebo pokrývajú príliš malé oblastí.

Hodnotenie nedostačujúci: (18-23 bodov)
Tenké a nesúvislé eumelanínové čiarkovanie na niektorom melanínovom pozadí.
   Veľmi nízke zoxidovanie.
   Melanín v operení nezodpovedajúci danej mutácii.
   Biele perie.
   Kresba krídla pretiahnutá na sekundárne a terciálne operenie, alebo absentujúca kresba.
   Lipochróm vo chvostovom perí rozšírený až do jeho stredu.

Rad achátový SF:

Achátová mutácia má podobnú kresbu, ako u klasických melanínových achátových FK, ale so silne zriedeným a zredukovaným melanínom.
Hlava, krk, chrbát a boky sú vykreslené  ako u klasických achátových FK. V Jaspisovej kresbe bude mať viac prítomný sivý odtieň, ktorý dokonale prekrýva celý povrch tela.
V primárnych letkách, u achátových jaspisových FK v oblasti krídiel, majú výrazne zníženú viditeľnosť tzv. zrkadielok, z dôvodu menšieho farebného kontrastu, ako je to u Jaspisových FK radu čierneho a hnedého, u ktorých sú najviac viditeľné. Je to spôsobené výrazne vyššou oxidáciou melanínu a výrazne menšou prítomnosťou phaeomelanínu u achátového radu.
V letkách a chvostovom perí je možné vidieť významné zníženie intenzity farebnosti týchto pier, ako je vidieť medzi radom čiernym a hnedým. U achátových jaspisových FK je väčšia koncentrácia melanínu na chrbte a na okrajoch týchto pier.
Môžeme to vidieť v jednotlivých lipochrómových farbách i podľa danej kategórie. U tohto radu je maximálne zníženie phaeomelanínu.
Dôležitým prvkom je: Postupné zriedenie v letkách a chvostovom perí, kde je taktiež vidieť veľmi svetlo sivú farebnosť.
Očí sú čierne.
Nohy, zobák a pazúriky sú podľa možnosti čo jasne farebné.

Vážne nedostatky, s ktorými sa môžeme u tohto radu FK stretnúť:
 • Melanín v operení nie je dostatočne ovplyvnený zriedením alebo je ovplyvnený natoľko, že dochádza k jeho depigmentácii – tzv. špinavosť v operení.
 • Pri nadmernom znížení melanínu je toto možné vidieť v krídelnom operení, ktoré sa rozprestiera až do primárnych letiek.
 • Prítomnosť phaeomelanínu.
 • Pokiaľ ide o lipochróm môžeme stretnúť u Jaspisových FK s lipochrómom žltým, červeným (slonovinovo žltým a slonovinovo červeným), v kategóriách A,B,C a takysto i s bielym (dominantne i recesívne).

V závislosti na kategóriu  a lipochróm, sa achátové  Jaspisové FK delia na:

 • Žlto achátový Jaspis SF intenzívny
 • Slonovinovo žlto achátový Jaspis SF intenzívny
 • Žlto achátový Jaspis SF neintenzívny
 • Slonovinovo žlto achátový Jaspis SF neintenzívny
 • Žlto achátový Jaspis SF mozaikový
 • Slonovinovo žlto achátový Jaspis SF mozaikový
 • Červeno achátový Jaspis SF intenzívny
 • Slonovinovo červeno achátový Jaspis SF - A
 • Červeno achátový Jaspis SF neintenzívny
 • Slonovinovo červeno achátový Jaspis SF - B
 • Červeno achátový Jaspis SF mozaikový
 • Slonovinovo červeno achátový Jaspis SF – CI,CII
 • Dominantne bielo achátový Jaspis SF
 • Bielo achátový Jaspis SF

Pre melanín sa udeľuje 30 bodov:

Hodnotenie výborný: (29 bodov)
Eumelanínové čiarkovanie je jemné a krátke, šedej farby so slabším melanínom na pozadí. Melanínové čiarkovanie (žilkovanie) je viditeľné na okrajoch peria.
   Absolútna absencia akéhokoľvek množstva phaeomelanínu.
   V kresbe krídla (patron alaire) i v chvostovom operení, je viditeľný eumelanín v centrálnej časti peria bez toho, aby bol rozšírený až do koncov týchto pier, čo je pre tento typ príznačné – nevytvára zrkadielka, ako v rade čiernom a hnedom. U achátov by zrkadlo nemalo byť viditeľné v sekundárnom ani v terciárnom perí, keď je krídlo zložené. V chvoste bude eumelanín viditeľný po okrajoch  pier, ale nesmie sa objaviť v strede chvosta.
   Rohovinové častí sú jasnej farby.

      Hodnotenie dobrý: (27-28 bodov)  
Eumelanínové čiarkovanie je jemné a krátke, perlovo sivej farby na pozadí.  Melanínové čiarkovanie po okrajoch peria je viditeľné.
   Vyžaduje sa neprítomnosť phaeomelaninu.
   Lipochróm v krídle, ktorý presahuje zvolené miesto, alebo naopak je príliš nedostatočný.
   Časti rohoviek veľmi svetlej farby.

      Hodnotenie dostačujúci: (24-26 bodov)
Eumelanínové čiarkovanie je dlhé a široké.
   Prílišná oxidácia.
   Akákoľvek prítomnosť phaeomelanínu.
   Je viditeľná prítomnosť lipochrómu v krídlach, ktorá presahuje zvolené miesto, alebo naopak je príliš malá.
   Rohovinové časti sú inej farby, ako je predpísaná.

      Hodnotenie nedostačujúci: (18-23 bodov)
Eumelanínové čiarkovanie je dlhé a široké.
   Prílišná oxidácia.
   Prebytok pheomelanínu.
   V perí nachádzajúci sa melanín ovplyvnené inou mutáciou.
   Biele perie.
   V kresbe krídla (patron alaire) i v chvostovom operení, nieje viditeľný eumelanín v centrálnej časti peria. Jeho akákoľvek absencia v kresbe týchto partií., alebo je viditeľné biele perie v krídle a vo chvoste.
   Prítomnosť lipochrómu s predĺžením až do jeho stredu.
   Rohovinové časti sú mäsitej farby.

Rad izabelový SF:

V dôsledku vysokého stupňa riedenie sú FK v tejto mutácii ešte dosť nevýrazné, lebo v dôsledku tohto zriedenia je kresba u nich nevýrazná. V tejto chvíli ešte nie je možné vytvoriť pre ne štandard.
Preložené z Les NOUVELLES č.016/2014 (Preložil: Mgr. Michal Vojník)


11 melanin JASPIS

Mutácia bola uznaná  v rámci COM dňa 20.01.2014 na 62.Svetovom šampionáte v BARI (Taliansko).
Táto skupina, s neklasickým melaninom, bola vyšľachtená ako jedna z posledných a to v rade čiernom, achátovom, rade hnedom i v rade izabelovom.  Mutácia JASPIS je vlastne „transmutácia“, kde sa medzidruhovým krížením dvoch plemien čížikov medzi sebou, preniesli vlastnosti na farebných kanárikov. Jaspisové FK sa vyznačujú, že neobsahujú takmer žiadny phaeomelanin v operení, vďaka šľachtiteľskej práce chovateľov. V dôsledku toho, ako je tento v operení zriedený (zredukovaný), rozpoznávame u tejto transmutácii jedno (SF) a dvoj (DF) faktorových jaspisových FK.
Vďaka tomu, že bol založený Európsky klub jaspisových FK, došlo ku kontrolovanému a jednotnému šľachteniu týchto FK. V roku 2012 na Svetovom šampionáte v Almérii boli jaspisové kanáriky SF druhýkrát po sebe uznané. Ale v roku 2013 došlo zo strany španielskych chovateľov k nedostatočnému výberu vtákov do kolekcie a tá bola pri hodnotení vyradená, preto uznávacie konanie sa u týchto vtákov predĺžilo o jeden roko. Nič však na veci nezmenlo na skutočnosti, že tieto FK sa na domácich i niektorých medzinárodných výstavách riadne posudzovali, ako keby boli uznané a to jak v skupine SF, tak i v skupine DF. Silná redukcia phaeomelaninu v kombinácii s dvojitým pastelovým zriedením, dáva vyniknúť jeho sivo fialovej kresbe po celom tele u jedno faktorových. Zriedenie je dobre viditeľné v letkách a chvostovom perí, kde obruby (špičky pier) sú o niečo tmavšie. V letkách, sa v dôsledku pôsobenia tohto faktora, vytvárajú svetlé zóny lipochromovej farby žltej a oranžovej. Pozor však na zámenu so sivo krídlymi FK. Tie majú badateľne tmavšiu kresbu veľkých pier. Čiarkovanie u SF po bokoch musí byť výrazne a nesmie chýbať ani na prsiach.
Dvoj faktorové FK majú melanin natoľko zredukovaný, že sa kanárik javí takmer ako lipochromový vták s pastelovým nádychom a slabou, takmer neviditeľnou kresbou. Chybou je, keď u DF vtákov je kresba veľmi viditeľná, takto vyfarbené vtáky sa trestajú mínusovými bodmi v melanine i lipochrome, alebo sa z posudzovanie vylučujú. Melanin JASPIS je dominantný voči všetkým neklasickým melaninovým FK.
Nohy a zobák majú byť jednofarebné a tmavé v rade čiernom SF i DF, pazúriky sú o niečo svetlejšie, ako v čiernom rade klasických melaninových FK, ale platí tu zásada, čím tmavšie tým vzácnejšie. Oči sú tmavé – čierne. Čiarkovanie u SF vtákov je fialovo sivé pozdĺž krátkych pier.

Skupina radu čierneho - "a 11 SF":
V tejto skupine FK majú dobré zoxidovaný melanín až do rohových častí. Je dobre viditeľný i po stranách tela. Čiarkovanie musí byť široké neprerušované a musí sa vyskytovať na bokoch i na prsiach. V tomto rade nesmie byť viditeľná iná farba než tmavá, vrátane krycieho pera, na ktorom má byť rozptýlený čierny eumelanin. Celkové perie musí byť tmavé bez náznakov prítomností phaeomelaninu. Prítomnosť lipochromu musí byť jasne viditeľná v perí po celom tele, najviac v letkách, kde vytvárajú tzv. zrkadielka podľa prítomnosti základnej farby (žlté alebo oranžové).
Zobák a nohy sú tmavé, pazúriky o niečo svetlejšie ako u normánych klasicky melaninových FK čierneho radu, ale platí tu, čím tmavšie tým vzácnejšie, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu achátového - "b 11 SF":
Je nesporné, že v tomto rade sú FK najlepšie vyfarbené. V tomto rade kanárik vyniká v celej svojej kráse. Jeho kresba musí byť na bielom  a svetlom pozadí, kde je možné vidieť len nepatrné množstvo phaeomelaninu. Čiarkovanie musí byť dobré a výrazné na hlave, chrbte, bokoch a na hrudníku. V čiarkovaní sa nesmie vyskytovať čierny či hnedý eumelanin. Čiarkovanie má byť krátke, prerušované a úzke nie však ako u achátových FK v klasickom melanine. Nesmie byť ani široké a neprerušované, ako v rade čiernom. U tejto skupiny FK dobre vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou.
Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé - čierne.     

Skupina radu hnedého - "c 11 SF":
Táto skupina FK nesmie obsahovať nadmerné množstvo phaeomelaninu, v opačnom prípade sa z posudzovanie vtáky vylučujú. Naopak hnedé eumelaninové čiarkovanie musí byť jasne viditeľné a má byť dostatočne široké, neprerušované a dostatočne dlhé. Nesmie chýbať na bokoch a prsiach. Toleruje sa minimálne množstvo phaeomelaninu, ktorý nesmie byť príliš výrazný. Kresba musí byť dobre viditeľná, ako v skupine čierneho radu. V tejto skupine vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu izabelového - "d 11 SF":
Táto skupina FK nesmie obsahovať ani najmenšie množstvo phaeomelaninu. Prítomnosť eumelaninu musí byť viditeľná v kresbe, kde čiarkovanie musí byť úzke, krátke a prerušované. Lipochromová farba musí byť najviac viditeľná. Melaninová kresba sa musí približovať k béžovej farbe, nesmie byť však výrazne hnedá. Najideálnejšia je v rozmedzí medzi hnedou a béžovou. Čiarkovanie musí byť viditeľné po celom tele i na bokoch a prsiach.
Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu čuerneho - "a 11 DF":
Na výstavách sa umiestňujú hneď po skupine jedno faktorových jaspisových kanárikoch.
U dvojfaktorových jaspisových FK čierneho radu, sa jedná o sériu FK, kde sa stretávame so vzorovo správnou oxidáciou vrátane rohových častí. U týchto vtákoch je melaninová kresba takmer neviditeľná, maximálne slabé množstvo eumelaninu. Pokiaľ sa dizajn skladá z phaeomelaninu, povrch peria sa nám javí farby svitu mesiaca, čo je veľká vada. V lipochromevej farbe sa má objaviť zelenkavý tón  vzhľadom k rozptylu čierneho eumelaninu. Chybou sú svetlé pazúriky, biele perie alebo niekoľko bielych oblastí, čo je dôvod na diskvalifikáciu. Perie musí byť dostatočne zriedené, v opačnom prípade je to dôvod na diskvalifikáciu i keď v ostatných pozíciách vykazujú veľmi dobre hodnotenie. Zobáka  nohy sú čo najviac tmavé, pazúriky sú o niečo svetlejšie, ako u normálnych klasických melaninových FK radu čierneho, ale i tu platí zásada, že čím tmavšie, tým vzácnejšie. Stehna sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu achátového - "b 11 DF":
Rovnako, ako v achátovom rade SF i v DF sú to nádherné vtáky s krásnou kresbou v eumelanine, kde sa vôbec nevyskytujú náznaky prítomnosti phaeomelaninu. Eumelanin musí vynikať na hlave, chrbte, hrudníku a po bokoch. Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej farby, stehna sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu hnedého - "c 11 DF":
Je veľkou chybou, keď sa v tomto rade vyskytujú vtáky len vo phaeomelaninovej kresbe. Vtáky musia vykazovať i známky eumelaninu nie s príliš veľkým množstvom phaeomelaninu.
Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej – mäsovej farby, stehna sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu izabelového . "d 11 DF":
V tomto rade vtáky sú zatiaľ málo štandardné a preto sa ešte stále pracuje na ich šľachtení. Preto pri posudzovaní sa u nich pristupuje veľmi citlivo.

F O T O G A L É R I A

11 melanin - JASPIS - rad čierny SF:


/album/a11-melanin-jaspis-rad-cierny-sf/bielo-cierny-jaspis-sf-jpg2/ Dominantne bielo čierny jaspis jednofaktorový


11 melanin - JASPIS - rad achátový SF:

  
červeno achátový mozaikový (CI) Jaspis jednofaktorový - červeno achátový mozaikový (CII) Jaspis jednofaktorový


 
žlto achátový mozaikový (CI) Jaspis SF - čiarkovanie na prsiach
žlto achátový mozaikový (CI) Jaspis SF

11 melanin - JASPIS - rad hnedý SF:


dominantne bielo hnedý Jaspis SF


červeno hnedý mozaikový (CII) Jaspis SF

11 melanin - JASPIS - rad izabelový SF:

Táto fotogaléria je prázdna. (Pre pridanie nových fotiek kliknite na tlačidlo Správa fotiek)

11 melanin - JASPIS - rad čierny DF:


žlto čierny JASPIS intenzívny DF


11 melanin - JASPIS - rad achátový DF:


dominantne bielo achátový JASPIS DFčerveno achátový JASPIS mozaikový DF


11 melanin - JASPIS - rad hnedý DF:


žlto hnedý JASPIS neintenzívny DF/album/a11-melanin-jaspis-rad-hnedy-df/zlto-hnedy-jaspis-a-df-jpg/ Žlto hnedý JASPIS mozaikový DF-detail kresby


11 melanin - JASPIS - rad izabelový DF:


/album/a11-melanin-jaspis-rad-izabelovy-df/zlto-izabelovy-jaspis-a-df-jpg/ Žlto izabelový JASPIS neintenzívny DF


Kategória (štruktúra)

   - intenzívna (A),
   - neintenzívna (B),
   - mozaiková (C) - typu samica (CI),
                           - mozaiková (C) - typu samec (CII).

Farebné štruktúry "A, B, CI i CII označujú kategórie všetkých jednotlivcov v základe žltom, červenom a vo farbe slonovinovej v základe žltom i červenom. Farebná štruktúra sa nenachádza u FK dominantne a recesívne bielych a preto sa v tejto pozícii neposudzuje. Kategória CII a CI sa nenachádza u bielo krídlych a URUCUM. Tieto FK sú len v štruktúre A - intenzívny a B - neintenzívny.

"A" - intenzívny
- rovnaká farba daného základu (žltá, červená, slonovinovo žltá, slonovinovo červená) bez neintenzívnych náznakoch (plesne). Lipochromová farba musí byť intenzívna až do okrajov jednotlivých pier vrátane pier krídelných a chvostových. Iná farba, ako je základná sa penalizuje, vrátane svetlých krídiel i chvostových pier.

Poznámka:
U novovyšľachtených bielokrídlych posledná veta neplatí, teda krídelné a chvostové perie musí byť biele bez prítomností inej lipochromovej farby (červenej alebo žltej) !
- u melaninových FK je intenzívna štruktúra, vo farbe daného základu, rovnaká vo všetkých perách bez neintenzívnych náznakov. Lipochromová farba má byť intenzívna, viditeľná až do okrajov jednotlivých pier. Perie a boky sú výrazne čiarkované podľa toho, v akom rade sa nachádzajú.

"B" -  neintenzívny
- u lipochromových FK neintenzívne sfarbenia musí mať perie biele lemovanie, ktoré pripomína námrazu (pleseň) - viď na obrázku. Toto lemovanie pier má byť rovnomerne rozložené po celom povrchu tela, na chrbte, bruchu i bokoch.  


červený neintenzívny

- u melaninových FK jednotlivé perie má biele lemovanie, ktoré pripomína prítomnosť námrazy (plesne), ktoré má byť rovnomerne rozložené po celom povrchu tela FK. Čiarkovanie môže byť o niečo slabšie ako u intenzívnych FK.

"CI" -  mozaikový - typu samica
- v tejto štruktúre sú pevne vymedzené zóny vyfarbenia v základných farbách žltá, červená i slonovinovo žltá a slonovinovo červená. Ostatné operenie je u lipochromových FK kriedovo biele a u melaninových FK na vymedzených miestach preráža daná základná lipochromová farba cez farbu melaninovú. Nakoľko u lipochromových, ale hlavne u melaninových FK, vo farbe slonovinovej (žltej i červenej) sú mozaikové znaky veľmi slabo viditeľné, v týchto farbách sa FK takmer alebo vôbec nevystavujú.
Hlava:
Majú byť na nej vytvorené dva úzke a čisté prúžky v okolí očí, dobre vyfarbené, tenkej kresby, dobre viditeľné v predlžení obidvoch očí.
Ramená (ohyb krídiel):
- pásma (zóny) sú farebne dobre vymedzené a musia dobre vynikať, zvlášť u lipochromových FK. Letky môžu byť belšie.
Kostrč:
- má byť dobre vyfarbená a ohraničená.
Prsia:
- majú ukazovať ľahké sfarbenie, ktoré v žiadnom prípade nesmie siahať ku krku, bokom alebo dolnej časti brucha.
U FK melaninových je samotná charakteristika taká ako u lipochromových FK.


červený CI

CII mozaikový - samčí typ

   Mozaiková - "CII"  
- v tejto štruktúre sú takisto presne vymedzené farebné zóny ako u CI ale rozdiel je vo vyfarbení hlavy (viď obr.).
Hlava :
- maska na hlave má byť dobre vymedzená, lipochromová farba je intenzívna. Oči sú umiestnené v interiéry masky, ktorá má znázorňovať masku stehlíka.
Ramená (ohyb krídiel) :
- pásma (zóny) sú farebne dobre vymedzené a dobre vynikajú, zvlášť u lipochrómových FK. Letky môžu byť belšie.
Kostrč :
- musí byť dobre vyfarbená a ohraničená.
Prsia :
- majú ukazovať priezračnosť farebnej zóny, dobre oddelenej od masky a bokov. Dolná časť brucha má byť kriedovo biela.
U melaninových FK sa samotná charakteristika neodlišuje od lipochromových FK


červený CIIDoplňujúce faktory

   Doplňujúce faktory "R a S" sa vyskytujú iba v skupine INO (pravé, nepravé) a  faktor "S" sa už na výstavách neuvádza.
   R - INO - lipochrómové s červenými očami : albino, lutino, rubino.
   Túto skupinu označujeme ako lipochromové s červenými očami. Sú to lipochromové FK (pravé INO) i melaninové FK (nepravé INO). Pravé INO sa od nepravého líši tým, že prachové perie je čisto biele na rozdiel od nepravého INA, kde prachové perie môže byť popolavo sivé alebo hnedé (béžové).
   ​S - optický repraktifaktor (optický faktor modrý)
   Tento faktor sa už pri posudzovaní neuvádza, nakoľko sa tu jedná o farbu, ktorá je spôsobená dopadom svetla na perie vtákov.


"R" - ino - lipochromové s červenými očami a bielokrídle

   Lipochromové FK s červenými očami "INO" (R) - nepravé sú v podstate melanínové FK, ale v dôsledku pôsobenia "INO" faktoru, melaninová farba je viditeľná len na prachovom perí, ktoré je tmavé. Prítomnosť melaninu prezrádzajú rázne červené oči. Červené oči nie sú predmetom posudzovanie, preto sa tieto FK posudzujú ako svetlé lipochromové FK danej farby. Pozor, nesmieme si ich pomýliť s FK typu SATÉN ! Označujeme ich názvami:
 • albino - biely,
 • lutino - žltý,
 • rubino - červený,
 • bielokrídly.

   Tieto farebné rázy vznikli spojením faktoru OPÁL s faktorom PASTEL, PHAEO a SATÉN. Na rozdiel od nepravého "INA" poznáme i pravé "INO", ktoré sa líší od nepravého "INA" tým, že je to lipochromový vták a prachové perie má svetlé (biele).
Podľa mojích najnovších poznatkov sa písmenom "R" označujú i FK bielokrídle - takto to uvádza bodovacia tabuľka C.O.M. pre FK uverejnená v septembrovom čísle Les Nouvelles, z roku 2013.

Albino:
Charakteristika týchto farebných kanárikov je totožná s charakteristikou FK biely, okrem toho, že albino má výrazne červené oči.


albino


albino

Lutino:
Charakteristika týchto farebných kanárikov je totožná s charakteristikou FK žltý, okrem toho, že lutino má výrazne červené oči. Nachádza sa vo farbe žltej i slonovinovinovo žltej a vo farebnej štruktúre intenzívnej i neintenzívnej.


lutino slonovinový neintenzívny

Rubino:
Charaktristika týchto farebných kanárikov je totožná s charakteristikou FK červený, okrem toho, že rubino má výrazne červené oči. Nachádza sa vo farbe červenej i slonovinovo červenej a vo farebnej štruktúre intenzívnej i neintenzívnej.


rubino intenzívny
Bielokrídle:
Pre tieto FK  sa podľa najnovších informácií z C.O.M. používa označenie ako pre INO, teda "R". Sú to normalne sfarbené lipochromové FK v základe žltom a červenom a v základe slonovinovo žltom a slonovinovo červenom. Od červených a žltých (slonovinovo červených a slonovinovo žltých) lipochromových FK sa líšia iba bielymi krídelným a chvostovým perím. Nachádzajú sa len v kategórii intenzívnej a neintenzívnej.


červený intenzívne bielokrídly

"S" -  optický repraktifaktor (optický faktor modrý)

   Optický repraktifaktor (optický faktor modrý) (S) pôsobí na základnu farbu, za pomoci dopadania svetelných lúčov na perie. Ich odraz vytvára optický modrý faktor, ktorého výslednicou je sivomodrá farba. Dopad svetelných lúčov na perie vyvoláva tento jav a je závislý od pigmentov v dreňovej a kôrovej vrstve peria, kde v kôrovej vrstve peria chýba žltý pigment a v dreňovej vrstve je tmavý pigment.Tento faktor sa dedí voľne a intermediálne. Vyskytuje sa v rade čiernom a v rade achátovom. Najlepšie vyniká u bielo čiernych a bielo achátových FK. Tento faktor sa už dnes neudáva. Nepovažuje za nejaký špeciálny faktor, ktorý by ovplyvňoval zafarbenie FK a preto sa ním vďalšom období nebudeme zaoberať.

Optický repraktifaktor (optický faktor modrý):


recesívne bielo čierny TOPÁS opt. repraktifaktor


dominantne bielo achátový opt.


Návrat na obsah