>

Iné osobnosti - Kanáriky

+ 421 948 952 257
Prejsť na obsah
Z obsahu www stránok:


Jiří KLAŠKA


V chovateľskom svete nebol Jiří Klaška neznámy. Bol chovateľom farebných kanárikov a niekoľkoročný posudzovateľ.
Jiří KLAŠKA pôsobil nielen ako posudzovateľ v bývalom Československu, ale aj ako medzinárodný posudzovateľ. Niekoľkokrát som s ním posudzoval na rôznych popredných výstavách (EXOTA, ORNITA, 1. SNV v Žiline). Veľa som sa od neho naučil. Vždy mal na mňa čas a vedel mi dať vždy uspokojivú a vyčerpávajúcu odpoveď na akúkoľvek otázku o farebných kanárikoch.
Naposledy som s nim bol posudzovať  práve na 1. spolkovej národnej výstave v Žiline v roku 2004. Boli sme ubytovaní spoločne na jednej izbe a rozprávali sme sa o farebných kanárikoch takmer do rána. Vtedy som však netušil, že ho počúvam a vidím naposledy.
Tak, ako on, i Rudolf SEDLÁČEK a Jindřich RYŠKA už nie sú medzi nami. Títo traja českí chovatelia a posudzovatelia majú najväčšiu zásluhu na mojom osobnom chovateľskom i odbornom raste.

Aj touto cestou im za to čo najúprimnejšie ďakujem.Zdeněk Pichlík

(všestranný chovateľ)


Aj keď Zdeněk Pichlík nepatril medzi chovateľov farebných - postavových kanárikov a európskej fauny, či krížencov, právom mu patrí miesto na týchto stránkach. Bol všestranným chovateľom (psov, hydiny, holubov), ale hlavne chovateľom exotického vtáctva, bez ktorého by sa nezaobišla žiadna EXOTA či ORNITA.
Zdeněk Pichlík zomrel 5.11.2006. Občas si na neho spomeňte, hlavne tí, ktorí ste ho poznali.

Erich KUBICA

(ornitológ, chovateľ a bývalý funkcionár SZCH)

Erich Kubica sa narodil 7. septembra 1952 v Piešťanoch, ako nedeľné dieťa. Polovicu svojho detstva trávil v Rakúsku (Slzkammergutu), odkiaľ pochádzala jeho matka a kde sa narodil i jeho brat. Tu sa spoznal s veľkým počtom "vtačkárov" a tam sa naučil chovať zvieratá. Už jeho prastarý otec sa okrem chovu oviec venoval aj chovu vtákov a bol odborníkom vo výuke spevu samčekov hýľov lesných, ktorých dokázal naučiť zapískať plynule až 3 pesničky.
Druhú polovicu svojho detstva prežil na Slovensku v obci Svätý Kríž nad Váhom (Považany). Tam sa zoznámil so skutočnou prírodou, kde začal spoznávať nielen okolitú prírodu, ale i všetko, čo v nej žilo. Najmä však voľne žijúce vtáctvo. Tu sa spoločne so svojim otcom venoval chovu kanárikov a hydiny. Neskôr so záujmom sledoval okolitú prírodu piešťanského regiónu, kde sa rodina presťahovala. Tu po boku ornitológa p. Viliama Kubána sa dokonale naučil spoznávať našu i zahraničnú avifaunu a zúčastňoval sa i praktických odchytov a krúžkovania vtákov. V roku 1976 sa po úspešnom obsolvovaní ornitológických skúšok v Prahe u dr. Veselovského a dr. Formánka stal členom a krúžkovateľom Československej ornitologickej spoločnosti. Tejto svojej činnosti sa venuje už tviac než 40 rokov. Vedľa toho sa stal aj zanieteným chovateľom  a v roku 1982 vstúpil do SZCH, kde v ZO SZCH Piešťany zastával funkciu predsedu, tajomníka a venoval sa chovu exotického vtáctva i kanárikov. V roku 1985 sa stal členom Klubu chovateľov mäkkožravého vtáctva v Trnave. Vo svojej činnosti sa najviac zaoberal chovom hrabavej hydiny, drobného exotického vtáctva, austrálskych papagájov a kardinálov, ktorých choval 5 druhov. Venoval sa aj mutačným formám európskej fauny, ale snáď najviac chovu kanárikov (farebných i postavových).
V roku 1989 sa prihlásil do kurzu pre posudzovateľov exotického vtáctva, kde po úspešnom jeho absolvovaní sa stal v roku 1991 posudzovateľom. V tom istom roku vstúpil do Klubu chovateľov farebných postavových kanárikov, ktorého sídlo bolo v Spišskej Novej Vsi. Počas celého svojho pôsobenia v chovateľstve sa venoval a venuje štúdiu zahraničnej i našej málopočetnej odbornej chovateľskej literatúry. Jeho špecializáciou je posudzovanie farebných, postavových kanárikov, eurofauny a jej krížencov.
V roku 2007, počas zasadania kongresu EE v Piešťanoch, bol zvolený do štandardovej komisie EE - vtáky a stal sa delegátom SZCH na kongresoch EE i C.O.M, kde pracoval do roku 2011. V priebehu svojej činnosti absolvoval školenie a skúšky v Rakúsku na Európskeho posudzovateľa, a preto na rok 2013 dostal pozvanie na zloženie skúšok na medzinárodného posudzovateľa v rámci C.O.M. Doposiaľ vo svojej bohatej chovateľskej kariére posudzoval na rôznych významných chovateľských podujatiach doma i v zahraničí, z ktorých spomeniem ORNITU, EXOTU, Európska výstava v Nitre, Národná výstava vo Welse (Rakúsko), Národná výstava vo Wiener Neustadte (Rakúsko). Je potrebné spomenúť, že vďaka svojím rečovým schopnostiam vykonával na EE v Nitre okrem tlnočníka pre funkcionárov SZCH i zostavovateľa katalógu v cudzom jazyku. Je prednášateľom na školeniach posudzovateľov i na iných chovateľských akciách, kde pravidelne poukazoval na najnovšie poznatky zo sveta v chovateľstve a do roku 2012 vykonával i predsedu zboru posudzovateľov exotického vtáctva pri SZCH. Bol aj členom revíznej komisie RR SZCH. Z doterajších jeho chovateľských úspechov spomeniem 5. miesto na Svetovom šampionáte C.O.M v Španielsku v roku 2000 so stehlíkom zeleným achátovým. Na Exote Olomouc v roku 2003 získal 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily, v roku 1995 spolu s manželkou na výstave ORNITA  v Trenčíne za kanáriky fife fancy získal titul Šampión SR, v roku 1998 na ORNITE v Kálnici získal titul Šampión výstavy za ryžovníka sivého v roku 1999 na ORNITE v Žiline získal Šampión SR za farebného kanárika. Okrem týchto ocenení získal nespočetné množstvo ocenení na miestnych, okresných i regionálnych výstavách na Slovensku. V roku 2002 na podnet širokej chovateľskej verejnosti sa stal spoluzakladateľom Slovenského národného spolku farebných, postavových kanárikov a krížencov (SNCHS-FPKaK), kde pôsobil vo funkcii viceprezidenta. Tak, ako to už na Slovenskú býva, i Erich Kubica zažil popri svojich vyššie uvedených úspechov i sklamania. Pre svoju doterajšiu chovateľskú činnosť bol ocenený viac v zahraničí, než na Slovensku, čo je pre funkcionárov SZCH v rámci odmeňovania úspešných chovateľov zo Slovenska príznačné. Bol to jeho jeden z krokov, prečo sa rozhodol v roku 2012 vzdať všetkých doterajších funkcií i členstva v SZCH. Spomeniem len pre ilustráciu, že v roku 2011 dostal Erich Kubica Striebornú medailu "Za rozvoj a vynikajúcu činnosť v chovateľstve" od rakúskeho chovateľského zväzu, kde naproti tomu s RR SZCH do roku 2011 neobdržal ani najnižší stupeň zväzového vyznamenia - "Vzorný chovateľ"!

Aj napriek tomu všetkému sa kompetentní na zväze zobudili a 06.10.2012 bol Erichovi Kubicovi odovzdaný "Pamätný list" a pohár "Pre najlepšieho posudzovateľa" od OKE SZCH a predsedu zboru posudzovateľov. V roku 2013 obdržal zlatú plaketu za svoju doterajšiu činnosť v SZCH od RR SZCH.
Bolo by dobre, keby takýto chovatelia nepadli do zabudnutia, ale aby bol znovu zvolený a pôsobil vo vrcholovom orgáne SZCH.Jean Paul Glémet


Obr. J. P. Glémet vpravo na výstave v Regiu Emilia v roku 2012.

Jean Paul Glemet je zanieteným chovateľom farebných kanárikov od svojich 15-tich rokov. Dnes patrí medzi najslávnejších chovateľov vo Francúzsku i v celej Európe. Od samotného začiatku mal záujem o mozaikových farebných kanárikov, ale najväčším jeho zážitkom bolo venovať sa odchovu melanínových FK s červeným a žltým faktorom.
   Svojho vrcholu začal dosahovať v roku 1980, v roku 1981 na Medzinárodnej výstave vtáctva v Paríži a v roku 1983 sa stal prvýkrát vo svojej histórii majstrom sveta. Odvtedy J. P. Glémet získal so svojimi FK viac ako 160 šampiónov Francúzska ako "Champion Club CTC" na 47. medzinárodných majstrovstvách získal 2 majstrovské tituly a na najprestížnejších  európskych výstavách (Geel, Belgicko a Reggio Emilia v Taliansku) získal viac ako 33 titulov majstra sveta.
   V jeho chovoch sa nachádzajú FK od chovateľov z Brazílie, Anglicka, Belgicka, Holandska, Nemecka, Talianska, Španielska a Portugalska.
V súčasnosti sa Jean Paul Glemet špecializuje na nové farebné mutácie FK, vykonáva funkciu "Président du Champion Canary Club" vo Francúzsku a sekretára "Club Européen du canary JASPE". Je niekoľkonásobným majstrom Európy jaspisových kanárikov. Posledný úspech zazanamenal na 5. majstrovstvách Európy jaspisových kanárikov vo francúzskom Bordeaux (2013). Chov je možné u neho vidieť po predchádzajúcom sa objednaní. V súčasnosti sa okrem iného venuje šľachteniu i chovu jaspisových FK, ako aj chovu iných FK.José Antonio ABELLAN-BÁNOS

(otec Jaspisov)

José Antonio Abellan, pochádza z Valencie a je veľkým milovníkom vtákov, preto sa  i ich chovom zaoberá. V jeho chove okrem kanárikov sa nájdu rôzne druhy vtákov, európsku i americkú faunu z toho nevynímajúc a pochopiteľne z toho vyplývajúcich i rôznych krížencov. Z európskej fauny mu najviac k srdcu prirástli stehlíky. Ich chovu sa najviac venuje. Kanárik je pre neho akýmsi prítokom lásky k prírode, a spôsob - ako transplantovať zázrak života do nášho domova. Spočiatku sa u neho tento chov  bral ako koníček, ale so sledovaním liahnutia, rastu a osamostatňovania sa od rodičov, ich preperenia sa a schopnosti ďalšej reprodukcie - toto všetko keď sledoval, už to u neho začalo prerástať do niečoho väčšieho. Takto to vníma José. Podľa neho je ornitológia zmes umenia, športu a kultúry.
1. Umenie, pretože sa hráme so živou krásou, tvarmi a farbami s láskou. Posudzujeme ich fyzickú prítomnosť, ich harmóniu tvarov a farieb a jeho trpezlivosť byť v klietke.
2. Šport, pretože sa musíme držať všetkých súťaží s pravidlami a riadíme sa rozhodnutím nestrannej poroty, i keď niekedy víťazné vtáky nezodpovedajú nášmu vkusu. Nemožno tu hovoriť o peniazoch (zárobku), pretože ceny sú trofeje a medaile majú veľkú citovú hodnotu, ale len malú peňažnú hodnotu.
3. Chovateľ, pretože počas venovania sa svojmu chovu časom nadobudne zásadné a základné všeobecné vedomosti z mnohých vedných odborov, ktoré má mať dobrý chovateľ. Napríklad, skúseností z veterinárnej medicíny, čo aplikuje na vtáky, na riešenie zdravotných problémov a nehôd. Biológia a genetika k zlepšeniu farieb a pretekania sa v šľachtení, vhodnými kríženiami na základe platných Medelových zákonov. Nezanedbateľný je i spev týchto vtákov, ktoré chováme.

José Antonio Abellan začal sa zúčastňovať národných ornitológických súťaží FOCDE od roku 1985. V tom roku sa konalo v Denia (Alicante) a od tej doby až do doposiaľ získaval medaily vo všetkých následných národných výstavách usporiadaných FOCDE, ktoré sa konali na týchto miestach: Ontinyent, Lucena, Sanlúcar, Seville, Las Palmas (svetová), Blanes, Osuna , Denia, Alicante, Reinosa, Burjassot, Dos Hermanas, Ronda, Porrino, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Seville, Villafranca, Dos Hermanas, Gibraleón, Talavera, atď ... Celkom získal viac než 100 medailí na rôznych výstavách a s rôznymi vtákmi. Napr. na národnej výstve získal cenu za najlepšieho žltočierneho (zeleného) kanárika a dve špeciálne ceny za COM USA INC za najlepšie melaninové mozaiky.
Tiež sa zúčastnil dvakrát medzinárodnej výstavy v Reggio Emilia (Taliansko), kde získal 14 medailí (7 v každej skupine) a získal ocenenie vo všetkých hlavných chovoch svojej chovateľskej stanice v medzinárodnom merítku, ktorá sa konala v Španielsku: "Prestige" Alicante a dos Hermanas (Sevilla).
V súčasnej dobe je na dôchodku, jeho syn Baker miluje krížencov so stehlíkmi a tomuto chovu sa venuje od svojich 18-tich rokov. Je zakladateľom a riaditeľom Asociácie Murcia ornithophily. U Abellanovcov sú bohaté skúseností z dlhoročného sa venovania tomuto chovu, o čom svedčí i vyšľachtenie jaspisových kanárikov, ktoré v roku 2014 na 62. svetovom šampionáte C.O.M. v Bari, boli uznané v skupine neklasických jednofaktorových melaninových farebných kanárikov.
Boris Chudada(predseda zboru posudzovateľov OKEx SZCH)


Na školení zboru posudzovateľov, dňa 6.10.2012 v Trenčianskej Turnej, bol zvolený za predsedu zboru posudzovateľov exotického vtáctva.

Dňa 29.03.2014 bol vo funkcii predsedu zboru posudzovateľov znovu potvrdený. Zbor posudzovateľov mu v jeho funkcii praje veľa úspechov s presvedčením, že činnosť v chovateľstve vďaka nemu sa na Slovensku vylepší o poznanie.

Návrat na obsah